بیمه شخص ثالث

بطور کلی،بیمه ثالث خودرو جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث است. بنابراین بیمه‌های خودرو را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:
بیمه‌نامه شخص ثالث
در بیمه ثالث خسارت وارد شده به اشخاص ثالث را در دو بخش مالی و جانی جبران می‌کند.
الف: منظور از خسارت مالی در بیمه شخص ثالث
زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره ۱:
چه کسانی شخص ثالث هستند؟کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون بیمه شخص ثالث دچار زیان‌های بدنی و مالی شوند به استثنای راننده مسبب حادثه از لحاظ این قانون ثالث تلقی می‌شود.
ب: منظور از خسارت بدنی در بیمه ثالث
هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است.
تبصره ۲:
خسارت‌های یاد شده با توجه به مدارک و مستندات پرونده خسارتی و آرای صادره توسط دادگاه‌ها و تا سقف تعهدهای خریداری شده و مندرج در کارت‌های بیمه‌نامه ثالث قابل جبران است.
تبصره ۳:
در بیمه ثالث تعهدات جانی فوت و نقص عضو کامل هر نفر در هر سال بر اساس مصوبات قوه قضائیه که بر مبنای معادل حداقل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام می‌باشد و بر اساس ارزانترین نوع دیه که همان شتر است در ماه‌های عادی ۱۰۰ نفر شتر و چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف دیه کامل یک مرد مسلمان از ۱۰۰ نفر شتر به ۱/۳ یعنی (۱۳۳ نفر شتر) افزایش می‌یابد. ماههای حرام عبارتند از:
(محرم، رجب، ذیعده، ذیحجه)
تبصره ۴:
بیمه ثالث تعهد مالی: حداقل ۲/۵% دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام می‌باشد.
ج: تعریف حادثه در قانون بیمه ثالث (بیمه شخص ثالث)
بیمه ثالث منظور از حوادث مذکور در این قانون هر گونه سانحه از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
بیمه‌نامه سرنشین خودرو
بیمه ثالث جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه است عمدتا بیمه‌نامه سرنشین در قانون جدید شخص ثالث برای راننده مقصر که شخص ثالث محسوب نمی شود خریداری می‌گردد.
تعهدات بیمه‌نامه سرنشین خودرو
همراه با بیمه‌نامه ثالث در یک کارت بیمه‌نامه عرضه می‌گردد و نیازی به خرید بیمه‌نامه جداگانه نیست، ضمنا به تمامی بیمه‌گذاران محترم توصیه می‌گردد با توجه به ماهیت تعهدات سرنشین و خسارت قابل جبران با این تعهدات بشرح فوق نسبت به خرید تعهدات قابل قبول و مورد نظر خویش اقدام نمایند. بگونه‌ای که به هنگام نیاز بیمه گر نسبت به جبران خسارت و غرامت های سنگین بتواند اقدام نماید.
لازم به توضیح است که غرامت فوت و نقص عضو در بیمه سرنشین ارتباطی به تعهدات بیمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون دیات محاسبه نمی‌شود.
موارد زیر از مشمول بیمه‌نامه بیمه ثالث خارج است:
۱- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
۲- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
۳- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
۴- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم
جدول تخفیف عدم خسارت بیمه‌نامه ثالث

  10 درصد      شروع سال دوم    
            15 درصد        شروع سال سوم 
            20 درصد       شروع سال چهارم  
             30 درصد      شروع سال پنجم
             40 درصد     شروع سال ششم
             50 درصد     شروع سال هفتم
             60 درصد    شروع سال هشتم
            70 درصد     شروع سال نهمکلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت سفیران آینده می باشد.

طراحی سایت و سئو سایت توسط رایاپارس